Forskningsprojekt
 

Nytt anslag från Tobias Stiftelsen för forskning rörande sjuklighet och livskvalitet efter allogen stamcellstransplantation.

Tobias Stiftelsen har sedan sin start 1992 stött forskning kring allogena stamcellstransplantationer och sjukdomar som kan behandlas med sådana. Tobias Stiftelsen har hittills donerat 115 miljoner kronor till svensk forskning. Genom åren har Tobias Stiftelsen delat ut forskningsanslag, forskartjänster och priser, vilket har bidragit till den mycket framgångsrika utvecklingen av denna behandling i Sverige.

Tobias Stiftelsen gör nu en särskild satsning på forskning för att stärka kunskapen och behandlingen vad gäller sjuklighet och livskvalitet hos den växande gruppen personer som har behandlats med allogen stamcellstransplantation. Det har med tiden blivit tydligt att detta är en grupp som, även om de har blivit botade från sin grundsjukdom, ofta har ökad sjuklighet och sänkt livskvalitet.

Tobias Stiftelsens anslag 2020 har tilldelats Magnus Tobiasson och Eva Hellström Lindberg, båda forskare vid Karolinska Institutet. Anslaget, som delas ut av Tobias Stiftelsen, uppgår till 10 miljoner kronor över 5 år. Det ska stödja forskning kring tidig upptäckt av återfall efter stamcellstransplantation för patienter med blodcancersjukdomen myelodysplastiskt syndrom.
 
Forskargruppen har utvecklat genetiska metoder som i en större nordisk studie har visat sig kunna upptäcka återfall på ett tidigt stadium. Det unika med studien är att individuella återfallsmarkörer tas fram för varje enskild patient och att metoden är så pass enkel att den kan användas i klinisk rutinverksamhet.
 
Anslaget från Tobias Stiftelsen möjliggör nu att forskargruppen kan starta nästa studie där markörerna ska användas för att styra behandlingen efter stamcellstransplantation. Förhoppningen är att tidigt insatt behandling vid synlig återfallsmarkör kan trycka tillbaka sjukdomen och därmed förhindra återfall och leda till fler botade patienter.
 
Ytterligare målsättningar är att användande av markörerna ska leda till mer riktad behandling med färre komplikationer efter stamcellstransplantation, samt att man på ett tidigare stadium kan förutsäga att sjukdomen är botad.

Studien kommer att genomföras i samarbete med samtliga transplantationscentra i de nordiska länderna. De genetiska analyserna görs i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Donationsprofessur
Tobias Stiftelsen har donerat en professur i stamcellsforskning till Karolinska Institutet. Donationen är avsedd att täcka baskostnaderna för professuren i minst 15 år. Till innehavare av denna professur utsågs den 1 juni 2001 professor Jonas Frisén.

Tobias Priset
En ny inriktning av Tobias Stiftelsens forskningsstöd från 2008 har beslutats. Ett nytt pris – Tobias Priset – har skapats och Kungl. Vetenskapsakademien har fått i uppdrag att utse pristagaren. Tobias Priset består av ett personligt pris på 100 000 kronor samt ett forskningsanslag om 2 miljoner kronor per år i maximalt 5 år.

Tobias Priset har tilldelats:
2008 Professor Katarina Le Blanc, Karolinska Universitetssjukhuset.
2009 Professor Stefan Karlsson, Lunds Universitet.
2011 Professor Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska Institutet.
2014 Professor Sten Eirik Jacobsen,  Karolinska Institutet och
2016 Docent David Bryder, Lunds Universitet.

Stöd Stiftelsen

Bankgiro
901-0042


Plusgiro
90 10 04-2
------------

För en gåva utfärdas tackbrev.
Vid hyllning skickas information till den hyllade.
Vid dödsfall skickas minnesblad till dödsboet eller begravnings-byrån.