Utlysning av anslag från Tobias Stiftelsen för forskning rörande sjuklighet och livskvalitet efter allogen stamcellstransplantation.


Tobias Stiftelsen har sedan sin start 1992 stött forskning kring allogena stamcellstransplantationer och sjukdomar som kan behandlas med sådana. Genom åren har Tobias Stiftelsen delat ut forskningsanslag, forskartjänster och priser, vilket har bidragit till den mycket framgångsrika utvecklingen av denna behandling i Sverige.
 
Vi vill nu göra en särskild satsning på forskning för att stärka kunskapen och behandlingen vad gäller sjuklighet och livskvalitet hos den växande gruppen personer som har behandlats med allogen stamcellstransplantation. Det har med tiden blivit tydligt att detta är en grupp som, även om de har blivit botade från sin grundsjukdom, ofta har ökad sjuklighet och sänkt livskvalitet. Den aktuella satsningen på denna problemställning sker genom en ny typ av forskningsanslag, där Tobias Stiftelsen nu inbjuder ansökningar om medel till forskning som syftar till att öka kunskapen och möjligheten att behandla sjuklighet samt förbättra omvårdnad och livskvalitet efter allogen stamcellstransplantation. Vi välkomnar ansökningar inom alla delar av detta område som spänner från till exempel forskning kring basala mekanismer bakom graft versus host disease till omvårdnads- och livskvalitetsforskning.

Forskningsprojekt 2019

Donationsprofessur
Tobias Stiftelsen har donerat en professur i stamcellsforskning till Karolinska Institutet. Donationen är avsedd att täcka baskostnaderna för professuren i minst 15 år. Till innehavare av denna professur utsågs den 1 juni 2001 professor Jonas Frisén.

Tobias Priset
En ny inriktning av Tobias Stiftelsens forskningsstöd från 2008 har beslutats. Ett nytt pris – Tobias Priset – har skapats och Kungl. Vetenskapsakademien har fått i uppdrag att utse pristagaren. Tobias Priset består av ett personligt pris på 100 000 kronor samt ett forskningsanslag om 2 miljoner kronor per år i maximalt 5 år.

Tobias Priset har tilldelats:
2008 Professor Katarina Le Blanc, Karolinska Universitetssjukhuset.
2009 Professor Stefan Karlsson, Lunds Universitet.
2011 Professor Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska Institutet.
2014 Professor Sten Eirik Jacobsen,  Karolinska Institutet och
2016 Docent David Bryder, Lunds Universitet.

Stöd Stiftelsen

Bankgiro
901-0042


Plusgiro
90 10 04-2
------------

För en gåva utfärdas tackbrev.
Vid hyllning skickas information till den hyllade.
Vid dödsfall skickas minnesblad till dödsboet eller begravnings-byrån.